POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

El lloc web https://www.fundaciocaussantatecla.cat és propietat de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències de Tarragona.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències de Tarragona tracta les vostres dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències de Tarragona amb CIF G-43.40.69.66 amb domicili a Rambla Vella, 14, 43003 Tarragona, telèfon 977 248 539 i correu electrònic xarxatecla@xarxatecla.cat

Podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic o un escrit a c/Joan Maragall, 1, 43003 de Tarragona o enviant un correu a protecciodades@xarxatecla.cat.

 

Tractaments de dades

A continuació es fa una descripció dels tractaments efectuats per la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències de Tarragona:

Tractament

SELECCIÓ DE PERSONAL

Responsables

 • Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
 • Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona
 • Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla
 • Fundació Casa Sant Josep de Tarragona
 • Fundació Estela per a la discapacitat
 • Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla
 • Consorci de Serveis bàsics de salut
 • Consorci d'atenció a la dependència
 • Aprovisionaments Santa Tecla
 • Neteja Santa Tecla
 • Hostaleria Santa Tecla

Finalitat

Gestió dels processos de selecció de personal.

Legitimació

Consentiment del candidat.

Termini de conservació

Les vostres dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.

Destinataris

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament

PRESTACIÓ ASSISTENCIAL

 

Finalitat

Prestació d'assistència medicosanitària, diagnòstic i tractament sol·licitat.

 

Legitimació

Prestació d'assistència sanitària, base legal.

 

Termini de conservació

Les vostres dades seran conservades d'acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En aquest sentit, les vostres dades seran conservades com a mínim durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents, juntament amb les dades d'identificació del pacient: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l'anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica.

Les dades identificatives de mare i nadó en cas de part es conservaran amb caràcter indefinit.

La resta de documentació es conservarà com a mínim durant cinc anys.

 

Destinataris

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l'assistència sanitària de l'entitat, d'acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s'indica que la informació pot ser facilitada a aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades per la correcta prestació de l'assistència medicosanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

Les vostres dades seran comunicades al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest fitxer. Si voleu rebre més informació o exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del nostre centre.

També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s'hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l'assistència.

A més, l'Entitat realitzarà comunicacions de dades a altres entitats del grup Xarxa Santa Tecla (Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla i Fundació Sociosanitària i social Santa Tecla), en el context del contínuum assistencial. Si voleu rebre més informació o exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari del centre.

 

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Garantir la seguretat.

Legitimació

Interès públic.

Termini de conservació

Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Destinataris

Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

       

 

Tractament

CONTACTE WEB

Finalitat

Atendre la vostra petició i resoldre les vostres consultes.

Legitimació

Consentiment de l'interessat. 

Termini de conservació

Les dades es conservaran per donar resposta a la vostra consulta.

Destinataris

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. 

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l'acció desitjada, s'informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada. 

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Quan el tractament de les vostres dades personals estigui basat en el consentiment podreu revocar l'autorització que vau donar en qualsevol moment dirigint-vos per escrit a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-vos per escrit a l'adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona. 

Els drets sobre les Dades Personals són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la ciutadania la potestat de protegir aquesta informació i d'exercir-hi un control efectiu.

 • Dret d'accés: és el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l'Hospital així com el tractament que se'n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets. 
 • Dret de rectificació: és el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes. 
 • Dret de supressió: és el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi una informació o dada personal. 
 • Dret d'oposició: dret a oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte de tractament. Una persona pot manifestar la voluntat, per motius relacionats amb la seva situació particular, que determinades dades de salut no es posin a disposició d'altres professionals sanitaris, que només hi puguin accedir els professionals del seu propi centre assistencial, que no s'utilitzin per a determinades finalitats, que no es facin altres tractaments, etc. 
 • Dret de limitació del tractament: (congelació o bloqueig temporal) L'interessat té dret a limitar temporalment el tractament del conjunt de les seves dades personals, en determinats casos en què hi ha algún conflicte entre un pacient i un centre sanitari. 
 • Dret a la portabilitat: l'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat d'ús comú i de lectura mecànica, i que siguin transmeses a un altre responsable. 

En qualsevol cas, la vostra sol·licitud haurà d'anar acompanyada de fotocòpia del vostre Document Nacional d'Identitat, passaport o document legal vàlid que us identifiqui. 

Per exercir aquests drets, podeu dirigir-vos al Punt d'Atenció a l'usuari de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent, o a qualsevol taulell del centre, i allí, a banda d'informar-vos sobre el cas concret, us poden lliurar l'imprès de sol·licitud corresponent i fer-ne la recepció.

També us els podeu descarregar en aquests enllaços i enviar la vostra sol·licitud directament a protecciodades@xarxatecla.cat 

La responsable del tractament us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes. En cas que es tracti de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l'ampliació del termini dins el primer mes. 

Per ampliar la informació referent als drets de les persones en matèria de protecció de dades, s'inclou un enllaç a la pàgina de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.