PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
 

El Portal de transparència de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències (CAUS) és un mitjà perquè la ciutadania conegui millor la nostra gestió com a fundació sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic a la ciutadania de les comarques de Tarragona.

El Portal de transparència ens permet comunicar el nostre compromís amb la societat i la gestió dels recursos que realitzem els valors fundacionals de la institució.

Resultat d'imatges de Lupa transparència

 

Finalitat, missió i activitats

Actualment la Fundació CAUS gestiona 6 Àrees Bàsiques de Salut amb les quals es presta servei d'atenció sanitària primària i comunitària a la ciutadania de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès Nord, amb una població de més de 250.000 habitants.

L'entitat es troba inscrita en el Registre dels grups d'interès de la Generalitat de Catalunya, amb el número identificador 3896.

 

Organització institucional i estructura

El nostre equip directiu és el responsable de controlar i dirigir les activitats de la Fundació CAUS i s'encarrega de garantir la qualitat i excel·lència de l'assistència que proveeix a través dels seus centres, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució. Pel que fa a l'òrgan de govern de la fundació, aquest està format per un patronat integrat per persones representatives i independents del territori al qual es presta servei.

 

Balanç Social

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències, com a fundació d'utilitat pública, està sotmesa a la legislació catalana i subjecta a la llei de transparència. El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d'impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions. El seu objectiu principal és poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes i la gestió de l'activitat en la societat, de manera que permet tenir dades dels estàndars ètics de l'organització.

 

Gestió econòmica i pressupostària

La Fundació CAUS és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència financera per a garantir la seva continuitat.
El següent document expressa l'opinió d'un auditor, que valora si els comptes anuals estan ben elaborats d'acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l'organització
.

 

Contractació com a proveïdor de serveis

En qualitat de centres concertats, la Fundació CAUS presta serveis assistencials concertats amb CatSalut.

 

Decisions rellevants i actuacions d'especial rellevància jurídica

 

Premis i reconeixements

Recull dels reconeixements rebuts per la Fundació CAUS i per altres fundacions de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent en els últims anys com a resultat de la dedicació dels nostres professionals al servei de les persones.